Có 1 kết quả:

赴京 phó kinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tới kinh đô. Truyện Hoa Tiên có câu: » Mon men thăm hỏi gần xa, mới tường môn mạch, nay đà phó kinh «.

Một số bài thơ có sử dụng