Có 1 kết quả:

放燈 phóng đăng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho thắp đèn và đi lại trong ban đêm, không cấm đoán. Cũng như Phóng dạ 放夜.