Có 1 kết quả:

放膽 phóng đảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lớn mật, không biết sợ gì.