Có 1 kết quả:

放夜 phóng dạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buông thả cho đi lại suốt đêm ngoài đường, không cấm đoán.