Có 1 kết quả:

放學 phóng học

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hết giờ học. Tan học.

Một số bài thơ có sử dụng