Có 2 kết quả:

放开 phóng khai放開 phóng khai

1/2

phóng khai

giản thể

Từ điển phổ thông

phóng thích, giải thoát, giải phóng

phóng khai

phồn thể

Từ điển phổ thông

phóng thích, giải thoát, giải phóng

Một số bài thơ có sử dụng