Có 1 kết quả:

放牧 phóng mục

1/1

phóng mục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thả cho trâu bò đi ăn cỏ