Có 1 kết quả:

放言 phóng ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói buông thả, không suy nghĩ.