Có 1 kết quả:

放任 phóng nhậm

1/1

phóng nhậm [phóng nhiệm]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nuông chiều, cưng chiều