Có 1 kết quả:

放財貨 phóng tài hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ tiền của ra để đổi lấy lợi ích cho mình.