Có 3 kết quả:

放松 phóng tông放鬃 phóng tông放鬆 phóng tông

1/3

phóng tông

giản thể

Từ điển phổ thông

nới lỏng, buông lỏng, thả lỏng

phóng tông

phồn thể

Từ điển phổ thông

nới lỏng, buông lỏng, thả lỏng

phóng tông

phồn thể

Từ điển phổ thông

nới lỏng, buông lỏng, thả lỏng

Một số bài thơ có sử dụng