Có 1 kết quả:

放縱 phóng túng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buông thả, không bị gò bó gì.