Có 2 kết quả:

放恣 phóng tứ放肆 phóng tứ

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tính tình buông thả, hành động theo ý mình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Phóng tứ 放恣.