Có 2 kết quả:

放屁 phóng thí放施 phóng thí

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh rắm ( đánh địt ). Sau này ta còn gọi là Trung tiện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem cho.