Có 1 kết quả:

放釋 phóng thích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buông thả ra, không cầm giữ nữa — Trả tự do cho tù nhân.