Có 1 kết quả:

放債 phóng trái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho vay lấy lời — Bỏ vốn ra cho người khác làm ăn, rồi chia lời với mình.