Có 1 kết quả:

扶養 phù dưỡng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ nuôi nấng.