Có 2 kết quả:

符号 phù hiệu符號 phù hiệu

1/2

phù hiệu

giản thể

Từ điển phổ thông

phù hiệu

phù hiệu

phồn thể

Từ điển phổ thông

phù hiệu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái dấu để nhận biết.

Một số bài thơ có sử dụng