Có 1 kết quả:

符籙 phù lục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lá bùa của đạo sĩ.