Có 1 kết quả:

符法 phù pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép dùng bùa để trừ tà ma.