Có 2 kết quả:

福音 phúc âm覆音 phúc âm

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tin tức tốt lành — Tên chỉ kinh Tân ước của Cơ đốc giáo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tin tức trả lời. Thư trả lời — Trả lời thư của người khác.