Có 1 kết quả:

福夀膏 phúc thọ cao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ thuốc phiện.