Có 1 kết quả:

噴出 phún xuất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phun ra.

Một số bài thơ có sử dụng