Có 1 kết quả:

諷諫 phúng gián

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng lời bóng gió để cản ngăn.

Một số bài thơ có sử dụng