Có 1 kết quả:

方糖 phương đường

1/1

phương đường

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đường viên