Có 1 kết quả:

方里 phương lí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dặm vuông.