Có 1 kết quả:

方略 phương lược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường lối để làm việc lớn.

Một số bài thơ có sử dụng