Có 1 kết quả:

方命 phương mệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái lệnh.

Một số bài thơ có sử dụng