Có 1 kết quả:

方法 phương pháp

1/1

phương pháp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phương pháp, cách thức, biện pháp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tắc, cách thức phải theo.

Một số bài thơ có sử dụng