Có 1 kết quả:

方策 phương sách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Phương lược 方略.