Có 1 kết quả:

方士 phương sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người tu luyện phép tiên và nghiên cứu thuật bói toán, trừ tà ma.

Một số bài thơ có sử dụng