Có 1 kết quả:

方式 phương thức

1/1

phương thức

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phương thức, cách thức, biện pháp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Phương cách 方格.