Có 1 kết quả:

方鎮 phương trấn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đóng giữ một vùng — Chức quan coi giữ một vùng đất.

Một số bài thơ có sử dụng