Có 1 kết quả:

方尺 phương xích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thước vuông.