Có 1 kết quả:

紡績機 phưởng tích cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Máy kéo bông sợi, cuốn sợi.