Có 1 kết quả:

範疇 phạm trù

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phạm vi, lĩnh vực.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giới hạn, lĩnh vực.