Có 1 kết quả:

反省 phản tỉnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tự kiểm điểm lấy mình, xem xét lời nói hành vi đã làm trong quá khứ đúng hay sai, tốt hay xấu. ☆Tương tự: “kiểm thảo” 檢討.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quay về mình mà tự xét mình.