Có 1 kết quả:

奮力 phấn lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gắng sức — Sức hăng hái — » Phen nầy phấn lực dương uy «. ( Hạnh thục ca ).

Một số bài thơ có sử dụng