Có 3 kết quả:

粪 phẩn糞 phẩn賁 phẩn

1/3

phẩn [phân, phấn]

U+7CAA, tổng 12 nét, bộ mễ 米 + 6 nét
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. phân, cứt
2. bón phân

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 糞.

Tự hình 2

Dị thể 14

phẩn [phân, phấn]

U+7CDE, tổng 17 nét, bộ mễ 米 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. phân, cứt
2. bón phân

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Phân, cứt. ◎Như: “điểu phẩn” 鳥糞 cứt chim, “ngưu phẩn” 牛糞 cứt bò.
2. (Danh) Vật đáng khinh. ◎Như: “phần thổ” 糞土 rác rưởi, đất cát, vật vô giá trị. ◇Tô Thức 蘇軾: “Dụng tài như phẩn thổ” 用財如糞土 (Phương Sơn Tử truyện 方山子傳) Tiêu tiền như rác.
3. (Động) Bón. ◎Như: “phẩn điền” 糞田 bón ruộng.
4. (Động) Trừ bỏ. ◎Như: “phẩn trừ” 糞除 trừ bỏ đi, quét dọn. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Mệnh bộc phẩn trừ” 命僕糞除 (San tiêu 山魈) Sai đầy tớ quét dọn.

Từ điển Thiều Chửu

① Phân (cứt). Vật gì đáng khinh gọi là phần thổ 糞土. Tục ngữ có câu: Phật đầu trước phẩn 佛頭著糞 bỏ phân ở đầu tượng Phật, ý nói cái tốt bị cái xấu làm nhơ mất.
② Bón, như phẩn điền 糞田 bón ruộng.
③ Bỏ đi, như phẩn trừ 糞除 trừ bỏ đi, quét dọn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trừ bỏ đi — Xấu xa, thấp hèn, phân bón ruộng — Cũng còn chỉ phân người ( cứt ).

Tự hình 2

Dị thể 12

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng