Có 2 kết quả:

剖解 phẫu giải剖觧 phẫu giải

1/2

phẫu giải

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giải phẫu

phẫu giải

phồn thể

Từ điển phổ thông

giải phẫu