Có 1 kết quả:

佛迹 phật tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dấu vết của Phật để lại.