Có 1 kết quả:

訪友 phỏng hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm hiểu tin tức bạn bè.

Một số bài thơ có sử dụng