Có 1 kết quả:

昢 phốt

1/1

phốt

U+6622, tổng 9 nét, bộ nhật 日 + 5 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt trời chưa mọc hẳn.

Tự hình 1

Dị thể 2

Từ ghép 1