Có 1 kết quả:

普施 phổ thí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem cho khắp nơi, làm ơn cho mọi người.

Một số bài thơ có sử dụng