Có 1 kết quả:

負薪 phụ tân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vác củi — Chỉ việc làm thấp hèn.

Một số bài thơ có sử dụng