Có 1 kết quả:

復囘 phục hồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở lại. Hát nói của Cao Bá Quát có câu: » … Bôn lưu đáo hải bất phục hồi « ( chảy ra biển mà không trở lại ) — Làm trở lại tình trạng cũ.