Có 1 kết quả:

服義 phục nghĩa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm theo điều phải.