Có 2 kết quả:

服从 phục tòng服從 phục tòng

1/2

phục tòng

giản thể

Từ điển phổ thông

tuân theo, làm theo, tuân lệnh

Từ điển phổ thông

tuân theo, làm theo, tuân lệnh

Một số bài thơ có sử dụng