Có 1 kết quả:

服式 phục thức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kiểu quần áo.