Có 1 kết quả:

服善 phục thiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghe theo điều tốt, điều phải.